กรุณาอ่านอย่างระมัดระวังก่อนยอมรับกฎข้อบังคับเหล่านี้

1.กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้หลังกท่านได้สมัครสมาชิก ทุกรายการเคิมพันที่บริษัทฯ รับวางเดิมพันจะอยู่ภายได้
กฎระเบียบและเงื่อนไขเหล่านี้
2.บุคคลที่มีความประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกและเปิดบัญชีกับเราจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3.ลูกค้าทุกท่าน มีความรับผิดชอบส่วนตัวที่จะต้องตรวจสอบว่า กฎหมายท้องถิ่นหรือของประเทศท่านอนุญาต
ให้เล่นเกมส์ และวางพนันก่อนที่จะลงทะเบียน และสมัครกับบริษัทฯหรือก่อนที่ท่านจะวางพนันผ่านอินเตอร์เน็ต
4.ลูกค้าที่มีความต้องการจะวางพนันกับบริษัทฯจะต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับการพนันในประเทศของท่าน,
ประเทศที่พักอาศัย,หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบัน,ซึ่งอาจจะไม่อนุญาตให้มีการเล่นการพนัน
5.ลูกค้าต้องยืดถือและปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาและถ้าท่านไม่แน่ใจท่านควรหาที่ปรึกษา
ทางกฎหมายเฉพาะด้านเกี่ยวกับด้านเกมส์และการพนัน
6.บริษัทฯไม่สมารถและจะไม่รับผิดชอบ ถ้มีการฝ่าฝืนและละเมิดกฎหมายการพนันในท้องถิ่นนั้นๆ
7.บริษัทฯมีสิทธิ์ขาคในการตัดสินใจที่จะรับหรือปฏิเสธ รายการพนันทั้งหมดหรือบางส่วนของท่าน

บัญชีลูกค้า

1.ก่อนที่ท่านจะเข้าระบบของเราเพื่อวางเดิมพัน ท่านจะต้องสมัครเปิดบัญชีเป็นสมาชิกอันดับแรก เมื่อท่านเป็น
สมาชิกกับทาง Bunny88 ก็สามารถวางเดิมพันได้สูงสุด เท่ากับที่กำหนดไว้ในบัญชีของท่าน
2.ท่านสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาหมายเลขบัญชี และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ ทุกๆการพนัน
ที่เล่นผ่านบัญชีของท่าน จะถือว่ามีผลเป็นทางการ และไม่สามารถยกเลิกได้ในกรณีที่ลูกค้าสงสัยว่าข้อมูลส่วนตัว
ของท่านถูกขโมย กรุณาติดต่อบริษัทของเราทันที เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน
3.ท่านสมาชิกสมารถถอนเงินจากบัญชีได้ทุกเมื่อ ถ้ารายการจ่ายเงินได้ถูกยืนยันเรียบร้อย
4.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปิคบัญชีของท่านสมาชิกได้ทุกเวลา โดยมิด้องอธิบายถึงเหตุผล ในกรณีเกิด
เหตุการณ์นี้ เงินที่เหลือในบัญชีจะถูกโอนกลับให้ท่านสมาชิก

การรับเดิมพัน

1.บริษัทฯจะรับวางเดิมพันผ่านทางออนไลน์หรือโดยทางโทรศัพท์ และที่สาขาของบริษัทเท่านั้น
2.ท่านสมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบกวามถูกต้องของรายละเอียดการวางเดิมพัน เมื่อท่านลงเดิมพันแล้วและมีการ
ยืนขันรับวางเดิมพันแล้ว ท่านสมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้
3.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการระงับตลาดการวางเดิมพันชั่วคราวได้ทุกเวลา ในระหว่างการหยุดรับเราจะปฏิเสธ
การวางเดิมพัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดรับการเดิมพันได้ทุกเกมส์ทูกเวลาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.เงินที่ได้จากการชนะจะถูกไอนเข้าบัญชีของท่านสมาชิกตามที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น ถ้ำต้องการเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขบัญชีในการรับโอนเงินกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
ร.บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่อุปกรณ์หรือการติดต่อล้มเหลวซึ่งเป็นผลให้ไม่สามารถ วางพนันตามที่
ท่านสมาชิกต้องการได้

เงื่อนไขและข้อตกลง

1.กฎเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภายหลังที่ท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกับทาง Bunny88 เรียบร้อยแล้ว
2.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลง และเงื่อนใข การเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกตีพิมพับน
หน้เว็บไซต์ หรือสอบถามได้โดยตรงที่ Call Center
3.บัญชีลูกค้ที่เปิดกับเราจะสามารถใช้ได้ แม้ว่าลูกค้าในบางประเทศจะถูกกั้นไม่ให้เข้าระบบและไม่สามารถ
เปิดหน้ำาเว็บไซต์บางหน้ได้เนื่องจากผลบังคับทางกฎหมาย บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์วยเหตุผลและเวลาใด
ก็ตามจำกัดการเข้าระบบในบางหน้าเว็บไซต์ของเรากับลูกค้าในบางพื้นที่
4.ลูกค้มีหน้ที่จะต้องเก็บหมายเลขบัญชีและรหัสผ่านที่ได้รับไปให้เป็นความลับ รายการพนันที่วางโดยบุคคล
ที่สามผู้ซึ่งใช้ข้อมูลของสมาชิก จะถือว่าเป็นรายการพนันที่ถูกต้องและมีผลใช้ได้
ร.การรับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษ หากทางทีมงานตรวจสอบข้อมูลบัญชี และยอดการเล่น พบว่า
User แอบแฝง ข้อมูล หรือ ส่อทุจริต ในการสมัครมาเพื่อหูวังผลกำไร้จาก User หรือจากโปรโมชั่น ทางทีมงาน
ขอตัดสิทธิ์ ในการให้โปรโมชั่นทั้งหมด การตรวจสอบนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน